کیا مبل    

Click here to edit subtitle

Price Formola


<<<<  
فرمول زیر برای بدست آوردن قیمت در خرید سرویس ۷ نفره مبل راحتی‌ بکار میرود

قیمت کل تقسیم بر ۵.۵ = قیمت ۱ واحد

 سرویس ۷ نفر مبل  ۵.۵ واحد است

تکنفره = ۱ واحد

دو نفره =۱.۵ واحد

سه نفره =۲ واحد

به طور مثال : من قصد خرید ۱ کاناپه دونفره و ۲ عدد مبل تکنفره دارم، قیمت چقدر میشود؟

قیمت ‌ست کامل ۷ نفره ، بطور مثال  ۴۰۰۰۰۰۰ تومان

4000000  /  5.5  = 727000

مبل درخواستی من ، ۳.۵ واحد است .......... پس نتیجه  >   2544500  =   727000 *  3.5